شركت هواپيما سازان بهنام گستر

تاریخ: چهارشنبه 25 مرداد 1391 ساعت: 15:14 بازدید: 216 نویسنده: مهندس احمد نيكرو رضايي

هرن




موضوعات:لوازم هواپیما ,
دوشنبه-9-مرداد-1391--09:52-ق.ظ-قطعات-مورد-نیاز-در-ساخت-»-هرن دوشنبه-9-مرداد-1391--09:52-ق.ظ-قطعات-مورد-نیاز-در-ساخت-»-هرن دوشنبه-9-مرداد-1391--09:52-ق.ظ-قطعات-مورد-نیاز-در-ساخت-»-هرن دوشنبه-9-مرداد-1391--09:52-ق.ظ-قطعات-مورد-نیاز-در-ساخت-»-هرن دوشنبه-9-مرداد-1391--09:52-ق.ظ-قطعات-مورد-نیاز-در-ساخت-»-هرن امتیاز : 192 دیدگاه(0)

تاریخ: دوشنبه 09 مرداد 1391 ساعت: 10:43 بازدید: 313 نویسنده: مهندس احمد نيكرو رضايي
بالسا 15 میل


بالسا 10 میل


بالسا 8 میل


 
بالسا 6 میل


بالسا 5 میلیمتر


بالسا 4 میلیمتر


 
بالسا 3 میلیمتر


بالسا 2.5 میلیمتر


بالسا 2 میلیمتر


 
بالسا 1.5 میلیمتر





موضوعات:لوازم هواپیما ,
چوب-بالسا چوب-بالسا چوب-بالسا چوب-بالسا چوب-بالسا امتیاز : 147 دیدگاه(0)

تاریخ: دوشنبه 09 مرداد 1391 ساعت: 10:42 بازدید: 213 نویسنده: مهندس احمد نيكرو رضايي
دین كانكتور





موضوعات:لوازم هواپیما ,
قطعات-مورد-نیاز-در-ساخت-»-Din-كانكتور قطعات-مورد-نیاز-در-ساخت-»-Din-كانكتور قطعات-مورد-نیاز-در-ساخت-»-Din-كانكتور قطعات-مورد-نیاز-در-ساخت-»-Din-كانكتور قطعات-مورد-نیاز-در-ساخت-»-Din-كانكتور امتیاز : 152 دیدگاه(0)

تاریخ: دوشنبه 09 مرداد 1391 ساعت: 10:41 بازدید: 207 نویسنده: مهندس احمد نيكرو رضايي
بست پایه چرخ


 



موضوعات:لوازم هواپیما ,
قطعات-مورد-نیاز-در-ساخت-»-پایه-چرخ قطعات-مورد-نیاز-در-ساخت-»-پایه-چرخ قطعات-مورد-نیاز-در-ساخت-»-پایه-چرخ قطعات-مورد-نیاز-در-ساخت-»-پایه-چرخ قطعات-مورد-نیاز-در-ساخت-»-پایه-چرخ امتیاز : 153 دیدگاه(0)

تاریخ: دوشنبه 09 مرداد 1391 ساعت: 10:40 بازدید: 239 نویسنده: مهندس احمد نيكرو رضايي
سرلینك




موضوعات:لوازم هواپیما ,
قطعات-مورد-نیاز-در-ساخت-»-سرلینك قطعات-مورد-نیاز-در-ساخت-»-سرلینك قطعات-مورد-نیاز-در-ساخت-»-سرلینك قطعات-مورد-نیاز-در-ساخت-»-سرلینك قطعات-مورد-نیاز-در-ساخت-»-سرلینك امتیاز : 167 دیدگاه(0)

تاریخ: دوشنبه 09 مرداد 1391 ساعت: 10:39 بازدید: 248 نویسنده: مهندس احمد نيكرو رضايي
شیپوری


 



موضوعات:لوازم هواپیما ,
قطعات-مورد-نیاز-در-ساخت-»-شیپوری قطعات-مورد-نیاز-در-ساخت-»-شیپوری قطعات-مورد-نیاز-در-ساخت-»-شیپوری قطعات-مورد-نیاز-در-ساخت-»-شیپوری قطعات-مورد-نیاز-در-ساخت-»-شیپوری امتیاز : 159 دیدگاه(0)

تاریخ: دوشنبه 09 مرداد 1391 ساعت: 09:47 بازدید: 226 نویسنده: مهندس احمد نيكرو رضايي
هرن


 



موضوعات:لوازم هواپیما ,
قطعات-مورد-نیاز-در-ساخت-»-هرن قطعات-مورد-نیاز-در-ساخت-»-هرن قطعات-مورد-نیاز-در-ساخت-»-هرن قطعات-مورد-نیاز-در-ساخت-»-هرن قطعات-مورد-نیاز-در-ساخت-»-هرن امتیاز : 112 دیدگاه(0)

صفحات مطالب

1|